راهکار مبتنی بر فتیله های اختصاصی

خانه ای خوشبو و بدون وجود حشرات مزاحم بسیار حائز اهمیت است که به این منظور از محصولاتی مانند اسپری های خانگی و حشره کش ها باید استفاده کرد. راهکارهای ما براساس فتیله ها، براساس نیازهای مبتنی بر دما، شکل و رنگ شخصی سازی شده و با استفاده از فیبر یا ذرات متخلخل آماده سازی و تحویل می گردد. این شخصی سازی تضمین کننده کیفیت مد نظر شماست و همواره بهترین نتیجه را ارایه می دهد.